Film Resort

FILM RESORT VÄÄRTUSED


Film Resort toodab visuaalselt silmapaistvaid filme ja reklaame, mis kõnetavad.

Viime filmide ja videote abil edasi olulisi visuaalseid sõnumeid keskkonnast, hoolimisest ja võrdsusest.

KESKKOND


Film Resort jaoks on olulised keskkonnahoid, bioloogiline mitmekesisus ja ökosüsteemid, säästev tootmine ja tarbimine ning kliimamuutuste vastased meetmed.


Ettevõte teeb koostööd partneritega, kelle jaoks on olulised samasugused keskkonnahoidlikud rohepõhimõtted.

VÕRDSUS


Toetame õiglase, mitmekesise ja turvalise töökeskkonna loomist.


Film Resort panustab valdkonna arengu õitsengusse ja töökultuuri eetilisemaks ja mitmekesisemaks muutmisesse, et filmitootmine oleks Eestis jätkusuutlik ja kõiki valdkonna inimesi arvestav.


Muudame maailma hoolivamaks iga visuaali haaval.

TEEKOND

ALGUS


Film Resort alustas oma keskkonnateadlikku teekonda 2015. aastal, tootes mittetulundusühingutele sotsiaalmeedia kampaaniavideoid.


2016. aastal valmis postproduktsioon ja värvimääramine antroploogilisele lühidokumentaalfilmile “The Ghost" (režissöör Worapoj In-lao). Filmi eesmärk on tõsta teadlikkust Taimaa põllumajanduskultuurist ja selle tegevusest tingitud metsade hävimisest.

2016. ja 2017. aastal valmis Film Resort käe all kaks ülipopulaarset videokampaaniat MTÜ Loomusele, koostöös Saara Piusi ja Maksim Galaniniga, mis tõstsid teadlikkust metsloomade ebaeetilisest kasutamisest tsirkustes.


2017. aastal keelustati metsloomade kasutamine tsirkustes Eestis.Aastatel 2015-2021 valmis kümmekond videot karusloomafarmidest Loomusele, selleks et tõsta teadlikkust farmide ebaeetilisusest ja kahjulikest mõjudest keskkonnale. Lisaks valmis 2017. aastal videokampaania koostöös Loomuse, Marten Kuninga ja Mirtel Pohlaga, selleks et tõsta teadlikkust karusloomafarmidest.


2021. aastal keelustati karusloomafarmid Eestis viie aastase üleminekuajaga.


MIDA TEEME PRAEGU


2023. aastal tootis Film Resort lühifilmi “Lillade õuduste öö," mis räägib Eesti kväär ööelust 1920. ja 1930. aastatel. Tootmine ja võtteperiood viidi läbi jälgides Soome filmitööstuse rohejuhendit "Ekosetti.”


Võtteperioodi käigus arvestati sellega, et võtete transpordikorralduse ja võttetoitlustuse süsinikujalajälg oleks võimalikult väike ning sellest tulenevalt jätkusuutlik. Kaasasime talente ja professionaale eri ühiskonnagruppidest ning lõime turvalise ja mitmekesise töökeskkonna.


Tegime koostööd partneritega, kelle jaoks olid olulised samasugused väärtused.

ÜLEMAAILMASED KESTVA ARENGU EESMÄRGID

Film Resort jaoks on olulised järgnevad ülemaailmsed kestva arengu eesmärgid, näiteks kultuur, ebavõrdsuse vähendamine, kliimameetmed, elurikkus ja maismaaökosüsteemid.

FILM RESORT ESG (Environmental Social Governance) STRATEEGIA

Film Resort töötas välja 2024. aasta kevadel oma ESG strateegia, mis aitab luua pinnast jätkusuutliku ettevõtlusele ja filmitööstusele Eestis. Film Resort ESG strateegia eesmärkideks on:  1. I KESKKOND JA KLIIMAMUUTUSTE VASTASED MEETMED

  2. 1. Minna üle jätkusuutlikule sündmuste ja filmivõtete toitlustusele aastaks 2025, mille tingimusteks on, et see on 100% valmistatud hooajalisest täistaimsest kohaliku päritolu toorainest. Lisaks nendele aspektidele peab aastaks 2035 olema võttetoitlustus 80% orgaanilist päritolu ning tooraine peab olema sertifitseeritud EL märgisega.

  3. 2. Muuta Film Resort teenuste ja ettevõtte igapäevategevuse jalajälg 100% süsinikuneutraalseks aastaks 2050.

3. Minimeerida taastumatutest allikatest pärineva soojusenergia kasutust ning minna üle 100% taastuvenergia lahendustele aastaks 2040.


4. Minimeerida kontori- ja tööruumidest eralduva soojusenergia hulka ning kolida ümber nullenergiahoonesse aastaks 2035.


5. Minna üle rohelise kontori põhimõtetele aastaks 2035.


6. Suurendada jätkusuutliku transpordi kasutust ja minna üle ettevõtte igapäevatöös 90% süsinikuneutraalsele transpordile aastaks 2035 ning 100% süsinikuneutraalsele transpordile aastaks 2045.


7. Minimeerida uute kaevandavate loodusressursside kasutust ja uute elektroonikajäätmete teket ning minna üle 50% ringmajandusliku elektroonika kasutusele aastaks 2035 ja 95% ringmajandusliku elektroonika kasutusele aastaks 2045.
  1. II SOTSIAALNE VASTUTUS

  2. 8. Suurendada Film Resort töötajate, projekti alltöövõtjate ja projekti koostööpartnerite rahuolu 20 protsendipunkti võrra aastaks 2035.

9. Annetada aastas 5% Film Resort tuludest või teha samas suurusjärgus aastas pro bono tööd Eesti inimõiguste, keskkonna- või loomaõigusorganisatsioonidele või avalikustada vähemalt samas mahus keskkonna-alast või sotsiaalset teadlikkust tõstvat audiovisuaalset loomingut aastapõhiselt aastaks 2025.
  1. III EETILINE JUHTIMINE

10. Ühtlustada Film Resort töötajate, projekti alltöövõtjate ja projekti koostööpartnerite päeva- ja tunnitasud aastaks 2030.


11. Tõsta Film Resort ettevõtte keskmist palka üle Eesti keskmise palga aastaks 2030.


12. Avalikustada Film Resort koostööpartnerite list aastaks 2025.


13. Suurendada Film Resort küberturvalisust, maandada küberkuritegudest tingitud riske ning minna üle kaasaegsetele küberturvalisuse vahenditele aastaks 2025, neid igal järgneval aastal uuendada ning vajadusel asendada turvalisemate vastu.


14. Minimeerida looduskatastroofidest tingitud riskid (võimalikud üleujutuste riskid) Film Resort kontori vahetusläheduses aastaks 2030 ning võtta kasutusele vahendid, et neid riske maandada.


15. Minimeerida Film Resort digitaalset süsiniku jalajälge ja minna üle jätkusuutlikult majandatud serverite kasutusele aastaks 2035: vähendada Film Resort digitaalset süsiniku jalajälge 50% võrra aastaks 2030 ning 90% võrra aastaks 2040.


KEERULISEMAD VÄLJAKUTSED JA ARENGUVÕIMALUSED


KÜBERTURVALISUS

ESG strateegia juures on ka mitmeid väljakutseid, mille osas on veel palju arenguruumi. Oleme näinud teiste ettevõtete kogemusest, et iga aastaga suurenevad silmnähtavalt küberturvalisusega seonduvad riskid. Praegu pole Film Resort kasutusele võtnud eraldiseisvaid küberturvalisuse süsteeme, mis kaitseksid ettevõtte andmeid võimalike rünnakute eest.


Seega 2025. aastaks küberturvalisuse osas on tarvis kasutusele võtta küberrünnakute vastane võtmesüsteem, mis tagab turvalise sisselogimise kõikidesse veebikeskkondadesse. Võtmesüsteemi kasutamisel pole võimalik pahavaral ligi pääseda paroolidele, kasutajakontodele ja andmetele. Praegu on käimas protsess, et see süsteem kasutusele võtta.VÕRDSE PALGA MEETMED

Arenguruumi on ka võrdse palga meetmete rakendamise osas, millega Film Resort tegeleb aktiivselt. Plaanis on tõsta ettevõtte keskmine palk üle Eesti keskmise palga aastaks 2030.KLIIMAKATASTROOFI RISKIDE MAANDAMINE

Kuna Film Resort kontor asub kõrge riskiga üleujutuse ohutsoonis Jõelähtme jõe vahetusläheduses Harjumaal, siis kliimakatastroofi riskide maandamise osas on Film Resortil plaanis kasutusele võtta meetmed, mis minimeerivad kahjusid ja riske ettevõttele, töötajatele ja projekti koostööpartneritele selles piirkonnas. Plaanis on kolida vähese riskiga piirkonda aastaks 2030.DIGITAALNE SÜSINIKU JALAJÄLG

Suurenevate andmemahtudega seoses suureneb igal aastal ka kasutavate serverite maht, mis tähendab omakorda suuremat tarvitavat energiahulka ja sellest tulenevalt suuremat süsiniku jalajälge. Proovime praegu optimeerida oma andmeedastuse mahtu ja optimeerida serveris hoitava andmehulga mahtu, ent iga aastaga muutuvad kõrgemaks ka filmi- ja videotööstuse standardid, üheskoos andmemahtudega. Seega on meil plaanis hakata tegema koostööd serveri teenusepakkujatega, kelle energiakasutus on jätkusuutlikum praegustest.


Eesmärk on minimeerida Film Resort digitaalset süsiniku jalajälge ja minna üle jätkusuutlikult majandatud serverite kasutusele aastaks 2035: vähendada Film Resort digitaalset süsiniku jalajälge 50% võrra aastaks 2030 ning 90% võrra aastaks 2040.ELEKTROONIKAJÄÄTMETE TEKE JA RINGMAJANDUSLIKUD VÕIMALUSED


Praeguste filmi- ja videotööstuse standardite kohaselt vahetatakse montaaži, VFX ja värvimääramistööde tarbeks kasutatavat tehnikat/varuosasid välja iga 5 aasta tagant. Iga aasta aina nõudlikum tarkvara, suurenevad andmemahud ja vajadus andmeedastuskiiruse järgi eeldab ka uusi tehnoloogiaid, mida tuleb vanade arvelt välja vahetada.


See tähendab seda, et näiteks vahetatakse välja tihti monitorid, lisaseadmed ja arvutid kas tervenisti või vahetatakse välja mälu/GPU/CPU/emaplaat/andmekandjad. Tihti ostetakse kogu uus komplekt, sest väga uuenduslikud tehnoloogiad pole tihti ühilduvad vanade versioonidega. Ning uued lisaseadmed pole tihti samuti ühilduvad vanade seadmetega.


Praegu kasutatav kommertslik tehnoloogia pole paraku ringmajanduslik. Seda pole lihtsasti võimalik demonteerida, parandada, uuendada, materjale taastöödelda ning seejärel materjale ringlusesse anda. Uuendamine ja parandamine on praegu lihtsalt nii kallis ning praegu on kaks korda majanduslikult otstarbekam osta uus tehnika kui hakata seda parandama.


Praegu on Film Resort liikunud selles suunas, et on andnud teise võimaluse second-hand elektroonikale, aga elu on näidanud, et second-hand elektroonika, mis on üle 7 aasta vana, aegub väga kiiresti ning ei jõua sammu pidada suurte andmemahtude, kiiruse nõudluse ja uue tarkvaraga. Seega on soov alustada koostööd ringmajandusliku elektroonika ettevõtetega, näiteks Foxwayga, et nad aitaksid juba olemasolevat tehnikat uuendada ning vajadusel välja vahetada terve tehnikapark uue ringmajandusliku elektroonika vastu.


Film Resort eesmärgiks on minimeerida uute kaevandavate loodusressursside kasutust ja uute elektroonikajäätmete teket ning minna üle 50% ringmajandusliku elektroonika kasutusele aastaks 2035 ja 95% ringmajandusliku elektroonika kasutusele aastaks 2045.MIS TEGEVUSI RAKENDAB FILM RESORT, ET TOETADA KESTLIKU ARENGU EESMÄRKE?

EESTI KULTUUR


“18.1 Oluline osa eesti kultuurist on “kolinud virtuaalkeskkonda”, paikneb elektroonilistes arhiivides, […], olles seetõttu rahvusvaheliselt kättesaadav ja tõlgitav teistesse keeltesse, muutudes selle kaudu kättesaadavaks ja mõistetavaks kõigile kohapeal ja ka huvilistele maailmas.” [Allikas: Ülemaailmsed säästva arengu eesmärgid]


Film Resort on digitaliseerinud oma andmekogu ning arhiveerib oma audiovisuaalset kogu elektrooniliselt. Ettevõtte dokumentatsioon digitaalne ning kõik Film Resort tööd tõlgitakse ka inglise keelde, tehes need kättesaadavaks rahvusvaheliselt.


“Kultuuri kohanemisvõime, st taastootmise mehhanismid ja uuenemisvõime on tasemel, mis võimaldab kultuurivaramu ülekannet ning pidevat täiendamist uutele kultuurikandjate põlvkondadele. Eesti kultuuri dünaamilise tasakaalu ja jätkusuutlikkuse saavutamine suhetes maailmakultuuriga, vabanemine eksistentsiaalsetest hirmudest.” [Allikas: Ülemaailmsed säästva arengu eesmärgid]


Film Resort toodab filme, mis on tehtud koostöös noorema põlvkonnaga ning mis jutustavad lugusid, mis just nooremaid kõnetavad. Info loome kättesaadavuse kohta jõuab noorema põlvkonnani läbi vajalike kanalite.

EBAVÕRDSUSE VÄHENDAMINE


Eesmärk 10.2 ütleb järgmist: “Suurendada 2030. aastaks kõikide inimeste mõjuvõimu, sõltumata nende vanusest, soost, puudest, rassist, rahvusest, päritolust, usutunnistusest ja majanduslikust või muust seisundist, ning toetada nende sotsiaalset, majanduslikku ja poliitilist kaasamist.” [Allikas: Ülemaailmsed säästva arengu eesmärgid]


Film Resort toetab õiglase, mitmekesise ja turvalise töökeskkonna loomist. Lisaks sellele värbab Film Resort töötajaid kõikidest sidususgruppidest, luues võimalikult mitmekesise töökeskkonna.


Samuti toetab Film Resort naisi ja inimesi, kellel on raskusi leida tööd filmi valdkonnas, pakkudes tööd tehnilistes valdkondades, kus naiste osakaal on vähem levinud.


KLIIMAMEETMED


Eesmärk 13.3 hõlmab endas: “Täiustada haridust, teadlikkuse suurendamist ning inimeste ja asutuste suutlikkust kliimamuutuste leevendamise, nendega kohanemise, nende mõjude vähendamise ja nende eest varase hoiatamise valdkonnas.” [Allikas: Ülemaailmsed säästva arengu eesmärgid]


Filmiproduktsioonide juures optimeerime filmivõtete ja igapäevatöö transpordikulusid ning muudame transpordi kasutuse jätkusuutlikumaks.


Eelistame võtteperioodil sõidujagamist, ühistranspordi tellimist suuremate võtete puhul ning kasutame igapäevatöös elektrilisi sõiduvahendeid (elektrirong ja elektriratas).


Lisaks arvestame võttetoitlustuse tellimisel sellega, et see oleks kohalik ja taimne – et tarbimine toetaks kohalikku toidutööstust ning et toidu tootmine oleks võimalikult väikese süsiniku jalajäljega.


ELURIKKUS JA MAISMAA ÖKOSÜSTEEMID


Eesmärk 15.2 ütleb: “Saavutada 2020. aastaks kõikide metsaliikide säästev majandamine, peatada metsa raadamine, taastada rikutud metsad ja suurendada kogu maailmas oluliselt metsastamist ja metsade uuendamist.” [Allikas: Ülemaailmsed säästva arengu eesmärgid]


Filmivõtete korraldusel rakendab Film Resort seda, et toitlustuse tellimisel järgitakse põhimõtet, et see oleks taimne. Täistaimse toidu eelistamine loomsele tagab ekvatoriaalses piirkonnas metsaalade jätkusuutlikkuse – loomasööda tootmiseks põletatakse ja hävitatakse vähem põllumaad, kui puudub nõudlus loomasööda tootmiseks.


Täistaimne tooraine kasutamine vähendab nõudlust veiseliha ja piimatoodete järgi, mis on kõige suurema süsiniku jalajäljega toorained ning mis on vastutavad põhilise metaani koguse eest atmosfääris, mis on süsihappegaasist 28 korda suurema mõjuga.


Film Resort on viinud ka paberi kasutuse kontoris miinimumini, mis on oluline selleks, et vähendada nõudlust paberi tootmiseks Eesti metsade kulult.